Privacybeleid van annanuytten.com

Deze Website verzamelt enkele Persoonsgegevens van haar Gebruikers.
Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Eigenaar en Gegevensverwerker

Mevrouw Anna Nuytten | Anna Nuytten | Steenakker 5 | 8940 Wervik | (België)
Contactpersoon voor de eigenaar: sing@annanuytten.com

Soorten verzamelde gegevens

Onder de soorten Persoonsgegevens die deze Website verzamelt, op zichzelf of via derden, zijn er: Cookies; Gebruiksgegevens; voornaam; achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; adres; gebruikersnaam; wachtwoord; bedrijfsnaam; BTW-nummer; land; postcode; plaats.
Volledige details over elk type verzamelde Persoonsgegevens worden verstrekt in de specifieke secties van dit privacybeleid of door specifieke uitlegteksten die voorafgaand aan de gegevensverzameling worden weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt, of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.
Tenzij anders vermeld, zijn alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en het niet verstrekken van deze Gegevens kan het onmogelijk maken voor deze Website om haar diensten te verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek vermeldt dat sommige Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze Gegevens niet te communiceren zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of het functioneren van de Dienst.
Gebruikers die niet zeker weten welke Persoonlijke Gegevens verplicht zijn, kunnen contact opnemen met de Eigenaar.
Elk gebruik van Cookies – of van andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaars van diensten van derden die door deze Website worden gebruikt, dient het doel om de Dienst te leveren die door de Gebruiker wordt vereist, naast alle andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.
Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle Persoonlijke Gegevens van derden die via deze Website worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld en bevestigen dat zij de toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van verwerking van de Gegevens

Methoden van verwerking

De Eigenaar neemt passende veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of ongeoorloofde vernietiging van de Gegevens te voorkomen.
De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van computers en/of IT-hulpmiddelen, volgens organisatorische procedures en modi die strikt gerelateerd zijn aan de aangegeven doeleinden. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in sommige gevallen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten personen die verantwoordelijk zijn voor de werking van deze Website (administratie, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of voor externe partijen (zoals externe technische dienstverleners, postdragers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die, indien nodig, door de Eigenaar zijn aangewezen als Gegevensverwerkers. De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar.

Juridische basis van de verwerking

De Eigenaar kan Persoonlijke Gegevens van Gebruikers verwerken als een van de volgende zaken van toepassing is:
Gebruikers hebben toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Opmerking: Onder sommige wetgevingen kan de Eigenaar toestemming krijgen om Persoonsgegevens te verwerken totdat de Gebruiker bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (“opt-out”), zonder dat hij zich hoeft te beroepen op toestemming of een andere van de volgende rechtsgrondslagen. Dit geldt echter niet wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming;
het verstrekken van Gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de Eigenaar onderworpen is;
de verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is toegekend;
de verwerking is noodzakelijk met het oog op de rechtmatige belangen van de eigenaar of van een derde.
In ieder geval zal de Eigenaar graag helpen bij het verduidelijken van de specifieke rechtsgrond die van toepassing is op de verwerking, en met name of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een verplichting die nodig is om een contract te sluiten.

Plaats

De gegevens worden verwerkt in de kantoren van de Eigenaar en op alle andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden.
Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kunnen de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het eigen land worden overgebracht. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen Gegevens, kunnen Gebruikers het gedeelte met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.
Gebruikers hebben ook het recht om zich op de hoogte te stellen van de wettelijke basis van Gegevensoverdrachten naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of door twee of meer landen is opgericht, zoals de VN, en van de veiligheidsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om zijn Gegevens te beschermen.
Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante delen van dit document te controleren of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie die in de contactsectie wordt verstrekt.

Bewaartijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.
Daarom:
worden persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker bewaard totdat dit contract volledig is uitgevoerd.
Persoonsgegevens die worden verzameld voor de doeleinden van de legitieme belangen van de Eigenaar worden bewaard zolang als nodig is om deze doeleinden te vervullen. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, vinden in de relevante delen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.
De Eigenaar kan toestemming krijgen om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht worden om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of op bevel van een autoriteit.
Na afloop van de bewaartermijn worden Persoonsgegevens gewist. Het recht op toegang, het recht op verwijdering, het recht op correctie en het recht op gegevensdragers kunnen na afloop van de bewaartermijn dan ook niet meer worden afgedwongen.

De doeleinden van de verwerking

De Gegevens betreffende de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Dienst te verlenen, zijn wettelijke verplichtingen na te komen, te reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) te beschermen, elke kwaadwillige of frauduleuze activiteit op te sporen, alsook het volgende: Analytics, Contact opnemen met de Gebruiker en Registratie en authenticatie.
Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker verwijzen naar het hoofdstuk “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens”.
Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met behulp van de volgende diensten:

Analytics

De diensten in dit gedeelte stellen de eigenaar in staat om het webverkeer te monitoren en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker bij te houden.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt geleverd door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze website bij te houden en te onderzoeken, rapporten over haar activiteiten op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten.
Google mag de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
Persoonlijke gegevens worden verwerkt: Cookies; Gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt Out. Deelnemer aan het privacyscherm.
Rechtstreeks verzamelde analytische gegevens (deze Website)
Deze Website maakt gebruik van een intern analysesysteem waarbij geen derden betrokken zijn.
Persoonlijke gegevens worden verwerkt: Cookies; Gebruiksgegevens.

Contact opnemen met de Gebruiker

Contactformulier (deze website)

Door het invullen van het contactformulier met hun Gegevens geeft de Gebruiker toestemming aan deze Website om deze gegevens te gebruiken om te reageren op verzoeken om informatie, offertes of andere verzoeken zoals aangegeven in de header van het formulier.
Verwerkte persoonsgegevens: e-mailadres; voornaam; achternaam.

Registratie en authenticatie

Door zich te registreren of te authenticeren, laten gebruikers deze Website toe om hen te identificeren en hen toegang te geven tot specifieke diensten.
Afhankelijk van wat hieronder wordt beschreven, kunnen derde partijen registratie- en authenticatiediensten leveren. In dit geval heeft deze Website toegang tot bepaalde gegevens die door deze diensten van derden zijn opgeslagen voor registratie- of identificatiedoeleinden.

Rechtstreekse registratie (deze Website)

De Gebruiker registreert zich door het invullen van het registratieformulier en het rechtstreeks verstrekken van de Persoonsgegevens aan deze Website.
Verwerkte Persoonsgegevens: adres; plaats; bedrijfsnaam; land; e-mailadres; voornaam; achternaam; wachtwoord; telefoonnummer; gebruikersnaam; BTW-nummer; postcode.

De rechten van de gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.
In het bijzonder hebben de Gebruikers het recht om het volgende te doen:
Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

Bezwaar tegen de verwerking van hun Gegevens.

Gebruikers hebben het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hun Gegevens indien de verwerking plaatsvindt op een andere rechtsgrondslag dan de toestemming. Nadere bijzonderheden zijn te vinden in het onderstaande specifieke deel.

Toegang tot hun Gegevens.

Gebruikers hebben het recht om te vernemen of Gegevens worden verwerkt door de Eigenaar, om inzage te krijgen in bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
Controleer en vraag om correctie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te verifiëren en te vragen om deze bij te werken of te corrigeren.
De verwerking van hun Gegevens te beperken. De gebruiker heeft het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van zijn gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar zijn Gegevens niet verwerken voor een ander doel dan het opslaan ervan.
Laat hun Persoonlijke Gegevens verwijderen of op een andere manier verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwijdering van hun Gegevens te verkrijgen van de Eigenaar.
Hun Gegevens te ontvangen en te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch haalbaar, zonder enige belemmering aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te laten overdragen. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarvan de Gebruiker deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Een klacht indienen.

De gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij zijn bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Details over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor een openbaar belang, in de uitoefening van een aan de Eigenaar toegekend officieel gezag of voor de doeleinden van de door de Eigenaar nagestreefde legitieme belangen, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een reden aan te voeren die verband houdt met hun specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen.
De gebruiker moet echter weten dat hij, indien zijn Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, te allen tijde bezwaar kan maken tegen deze verwerking, zonder dat hij daarvoor een reden hoeft aan te voeren. Om te weten te komen of de Eigenaar de Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verwerkt, kan de Gebruiker zich wenden tot de relevante rubrieken van dit document.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Eventuele verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document zijn vermeld. Deze verzoeken kunnen gratis worden uitgeoefend en zullen door de Eigenaar zo vroeg mogelijk en altijd binnen een maand worden geadresseerd.

Cookiebeleid

Deze Website maakt gebruik van cookies en andere Identifiers. Voor meer informatie kan de Gebruiker het Cookiebeleid raadplegen.
Aanvullende informatie over het verzamelen en verwerken van gegevens

Juridische stappen

De Persoonlijke Gegevens van de Gebruiker kunnen worden gebruikt voor juridische doeleinden door de Eigenaar in de rechtbank of in de stadia die leiden tot mogelijke juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze Website of de bijbehorende Diensten.
De Gebruiker verklaart zich ervan bewust te zijn dat de Eigenaar verplicht kan zijn om persoonlijke gegevens te onthullen op verzoek van de overheid.
Aanvullende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker
Naast de informatie die in dit privacybeleid is opgenomen, kan deze Website de Gebruiker op verzoek aanvullende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Website en eventuele diensten van derden bestanden verzamelen die de interactie met deze Website (Systeemlogs) vastleggen, waarbij andere Persoonsgegevens (zoals het IP-adres) voor dit doel worden gebruikt.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Meer details over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kunnen te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar. Zie de contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe “Niet Traceren” verzoeken worden behandeld

Deze Website ondersteunt geen “Do Not Track” verzoeken.
Om te bepalen of een van de diensten van derden die zij gebruikt de “Do Not Track”-verzoeken honoreren, dient u hun privacybeleid te lezen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers op deze pagina en eventueel binnen deze Website op de hoogte te stellen en/of – voor zover technisch en wettelijk mogelijk – een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via alle contactinformatie die beschikbaar is voor de Eigenaar. Het wordt ten zeerste aanbevolen om deze pagina regelmatig te controleren, onder verwijzing naar de datum van de laatste wijziging die onderaan staat vermeld.
Indien de wijzigingen van invloed zijn op de verwerkingsactiviteiten die op basis van de toestemming van de Gebruiker worden uitgevoerd, zal de Eigenaar, indien nodig, nieuwe toestemming van de Gebruiker vragen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke gegevens (of gegevens)

Alle informatie die direct, indirect of in verband met andere informatie – waaronder een persoonlijk identificatienummer – de identificatie of herkenbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maakt.

Gebruiksgegevens

Informatie die automatisch wordt verzameld via deze Website (of diensten van derden die op deze Website worden gebruikt), kan bestaan uit: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die deze Website gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van de aanvraag, de methode die wordt gebruikt om de aanvraag bij de server in te dienen, de grootte van het bestand dat als antwoord wordt ontvangen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagde uitkomst, fout, enz.). ), het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het door de gebruiker gebruikte besturingssysteem, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (bijv, de tijd die wordt besteed aan elke pagina binnen de Applicatie) en de details over het pad dat wordt gevolgd binnen de Applicatie met speciale verwijzing naar de volgorde van de bezochte pagina’s, en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die gebruik maakt van deze Website en die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben.
Gegevensverwerker (of Toezichthouder)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke voor de verwerking, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verantwoordelijke voor de verwerking (of eigenaar) van de gegevens

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is, tenzij anders vermeld, de eigenaar van deze Website.

Deze Website (of deze Applicatie)

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De dienst die door deze Website wordt geleverd zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookies

Kleine sets van gegevens die zijn opgeslagen in het apparaat van de gebruiker.

Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van de bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder Art. 13/14 van Verordening (EU) nr. 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming).
Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, indien niet anders vermeld in dit document.
Laatste update: 31 augustus 2020
    logo-icon-anna-nuytten

    © 2020 Anna Nuytten/Privacybeleid & Algemene voorwaarden

    Concept & Design by Mark-Up.Agency / Fotografie Isabel Vanhalst